Ondavský oblastný futbalový zväz

Metodické usmernenie  k vypĺňaniu správy DELEGÁTA ZVÄZU – POZOROVATEĽA ROZHODCOV SFZ

(pre sezónu 2016/2017)

 

 

 

     Delegát zväzu - pozorovateľ rozhodcov hodnotí rozhodcov, asistentov rozhodcov, náhradných rozhodcov, ako aj pomocných rozhodcov podľa kritérií uvedených v Pokynoch pre rozhodcovských pozorovateľov UEFA (SFZ,RFZ) platných pre sezóny 2015 až 2017.

 

 

    Toto usmernenie má eliminovať nedostatky, ktoré sa v predchádzajúcom ročníku vyskytli v správach delegátov zväzu - pozorovateľov rozhodcov, ako aj zjednotiť kritéria pri vyplňovaní správy.

 

 

1.Neudelenie ŽK rozhodcom za jasný priestupok na udelenie ŽK (resp. nesprávne udelenie ŽK):

 

-v prípade, že výkon rozhodcu v stretnutí spadá do škály dobrého výkonu na požadovanej úrovni (dobrý výkon), číselné hodnotenie 8,3 resp. 8,4 a rozhodca v takomto stretnutí neudelí OT ŽK za jasný priestupok, ktorý si vyžaduje udelenie OT ŽK (resp. R nesprávne udelí OT ŽK), známka by mala byť maximálne  8,2.

-v prípade, že výkon rozhodcu v stretnutí bol veľmi dobrý, korektne posúdil dôležité rozhodnutia, číselné hodnotenie 8,5 a vyššie a rozhodca v takomto stretnutí neudelí OT ŽK za jasný priestupok, ktorý si vyžaduje udelenie OT ŽK (resp. R nesprávne udelí OT ŽK), známka by mala byť maximálne 8,3.

-známka   8,3 – dobrý výkon v súlade s očakávaním

-známka 8,4 – dobrý výkon v súlade s očakávaním a  drobnými pozitívami

( napr. správne využitie verbálneho dohovoru, efektívne signály, taktický prístup a riadenie hry, okamžitá reakcia na zmenu povahy stretnutia, efektívne signály, primeraná komunikácia s hráčmi, cit pre plynulosť hry, primerané disciplinárne sankcie ....  ) drobné konkrétne pozitíva sa môžu dotýkať  ktorejkoľvek oblasti hodnotenia viď SPRÁVA DELEGÁTA ZVÄZU - POZOROVATEĽA ROZHODCOV – platí aj pre hodnotenie AR, NR, PAR ).

 

2.Slovné hodnotenie NR a PAR v správe Delegáta zväzu – pozorovateľa rozhodcov.

 

 • Ak výkon NR resp. PAR nevybočil z rámca dobrý výkon s číselným vyjadrením 8,3 bez negatív, ale aj bez pozitív ( štandardné splnenie svojich povinností ) v komentári je dostačujúce uviesť krátku informáciu o ich činnosti.

 • Pri hodnotení dobrý výkon s číselným vyjadrením 8,4 je nutné sa riadiť podľa odporúčania v bode 1.

3. Oprava - prepracovanie správy Delegáta zväzu – pozorovateľa rozhodcov:

 

 • Delegát zväzu - pozorovateľ rozhodcov prepracuje správu, ak sa KR SFZ po preštudovaní všetkých dostupných materiálov nestotožní s jeho hodnotením, aj keď situácia nebola úplne jednoznačná a aj bola popísaná v správe DZ-PR z jeho subjektívneho pohľadu. Jedná sa o chyby výrazne ovplyvňujúce hodnotenie rozhodcov. Pre objektívnosť v celkovom hodnotení R, je preto dôležité, aby bolo číselné hodnotenie upravené. DZ-PR v takomto prípade nebude pozastavené delegácia na stretnutia.

Ak DZ-PR v správe neuvedie (úmyselne či neúmyselne) závažné a jasné okolnosti (pochybenia R, AR, NR, PAR) , okrem toho, že DZ-PR  prepracuje správu, môže mu KR SFZ pozastaviť vykonávanie činnosti DZ-PR.

 

Usmernenie na opravy známky v správe DZ-PR:

 

12. ZAVEREČNÝ KOMENTÁR

 

Komentár: R počas celého stretnutia pôsobil vyrovnane, až ľadovo pokojne a mal rešpekt na HP. Pri kritických situácia použil energické a jasné gestá. Nastavenie hracieho času v I. p. 0´ a v II. p. 2´ bolo správne a aj R dodržané. Dohovor o spolupráci pred stretnutím bol vykonaný za mojej prítomnosti. OT boli udelené správne a v súlade s PF. Svojich AR rešpektoval.

Videozáznam som použil na kritickú situáciu v 12´ ( popis bod 1. Aplikácia pravidiel bod 2.Disciplinárna kontrola  ), ktorý potvrdil, že zo strany brániaceho hráč D8 došlo k podrazeniu útočiaceho hráča H10 za čo R správne nariadil PVK a udelil OT ŽK pre D8 za zmarenie sľubnej akcie.

 

Oprava známky:

 

Na základe rozhodnutia KR opravujem hodnotenie - známku rozhodcu z 8,4 na 7,9.

Dôvodom je rozhodnutie KR, ktorá skonštatovala, že v 12´ brániaci hráč D8 zmaril priestupkom súperovi H10 vyloženú gólovú príležitosť za čo mal R udeliť OT - ČK .

 

 

Uzatvorenie správy:

 

Správu DZ-PR riadne vyplní a uzatvorí v ISSF nasledovne:

 • v prípade udelenej C?K alebo vypísania tlac?iva k disciplinárnemu pokrac?ovaniu zo stretnutí hraných v piatok, sobotu a nedel?u, zašle správu najneskôr do pondelka do 14:00 hod. Zo stretnutí hraných v ostatných dn?och týždn?a, zašle správy najneskôr do 24 hod. po ukonc?ení stretnutia; ?

   

   

  –  v prípade, že nenastal ani jeden z vyššie spomínaných prípadov, správy zo stretnutí hraných v piatok, sobotu a nedel?u zašle DZ-PR najneskôr do utorka do 8:00 hod., zo stretnutí hraných v ostatné dni týždn?a najneskôr do 24 hod po ukonc?ení stretnutia.

 • elektronickou poštou zasielajú svoje správy DZ-PR na adresu KR SFZ (jaroslav.zabransky@futbalsfz.sk). ?

 • v prípadoch, ktoré sú hodné zretel?a a DZ-PR ich považuje za potrebné uviest? v Správe DZ-DS zo stretnutia, úzko spolupracuje s DZ-DS

 

 • Ak DZ-PR riadne nevyplní a neuzatvorí správu v ISSF do stanoveného termínu nebude delegovaný na ďalšie stretnutia (podľa rozhodnutia KR).

 

 

Seminár DZ-PR Banská Bystrica  dňa 9.7.2016                         

                                                                                                                      KR SFZ

 
 OOFZ zápis(202.5 kB)Zápis o stretnutí

 Správa DZ OOFZ (245 kB)Správa DZ OOFZ

 Ostaršenie hráča(25.5 kB)