Ondavský oblastný futbalový zväz


 Rozpis OOFZ 2023-2024(40.6 kB)

 Rozpis OOFZ 2022-2023(338.2 kB)

 (15.4 kB)

 (15.2 kB)

 (17.2 kB)

VV OOFZ schválil termín Volebnej konferencie OOFZ dňa 26.11.2021 vo Svidníku.

 

Volebná komisia OOFZ vyhlasuje podľa čl. 31/3 Stanov OOFZ Volebnú konferenciu (voľby do orgánov OOFZ) ktorá sa uskutoční dňa 26.11.2021 (piatok) o 17:00 hod. v reštaurácii AB Svidník.

Pozvánka bude klubom zaslaná mailom prostredníctvom ISSF managera.

Navrhnúť kandidáta na volenú funkciu podľa čl. 16/1 Stanov OOFZ je oprávnený člen OOFZ a riadny člen OOFZ (futbalový klub).

Návrhy kandidátov na volených členov orgánov OOFZ (s uvedením jeho kontaktu) musia byť podané písomne na OOFZ najneskôr 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby, t. j. do 21.11.2021 23:59:59 hod. (čl. 31/4 Stanov OOFZ) buď osobne na sekretariáte OOFZ, resp. mailovou formou na adresu  obfzsk@futbalsfz.sk s predmetom správy „Voľby 2021“.

Voľby do orgánov OOFZ podľa Stanov OOFZ:
-       Voľba predsedu OOFZ na obdobie 2022-2025
-       Voľba členov VV OOFZ na obdobie 2022-2025
-       Voľba členov riadnej konferencie OOFZ na obdobie 2022-2025,
podľa kľúča 1 člen za 1 FK účinkujúci v súťažiach dospelých OOFZ
-       Voľba kontrolóra - predsedu RK OOFZ na obdobie 2022-2025
-       Voľba predsedu odvolacej komisie OOFZ na obdobie 2022-2025
-       Voľba predsedu disciplinárnej komisie OOFZ na obdobie 2022-2025
-       Voľba členov riadnej konferencie VsFZ na obdobie 2022-2025, podľa kľúča VsFZ

Členom orgánu OOFZ môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
·      Je individuálnym členom SFZ (je registrovaný v ISSF)
·      Má spôsobilosť na právne úkony
·      Bezúhonnosť
·      Súhlasí s kandidatúrou

Oprávnenie byť delegátom na Volebnej konferencii OOFZ (meno osoby, ktorá bude klub na Volebnej konferencii zastupovať) oznámi klub prostredníctvom svojho ISSF managera mailovou formou na adresu :  obfzsk@futbalsfz.sk  s predmetom správy „Delegát 2021“ najneskôr 3 dní pred začiatkom konferencie (do 23.11.2021 do 23:59:59 hod.). 
 Stanovy OOFZ Svidník(941.1 kB)